fbpx

Turun Kaupunginvaltuustoon yllettiin 357 äänellä! Kiitos luottamuksesta!

Terveys ja talous kuntoon –
Vapaus ja vastuu politiikan keskiöön!


Terveys

Tuli maakuntasote tai ei, ovat samat ongelmat edelleen ratkottavana. Jonot ovat pitkiä. Potilaiden ja henkilökunnan aikaa tuhlataan kankean rakenteen vuoksi. Vastuita kasautuu ja rahasta, sekä tekijöistä on pulaa. Täsmällisempää hoitoon ohjaamista, etälääkäripalveluita, iäkkäiden digiosaamista ja olemassa olevien palveluiden markkinoimista on mahdollista parantaa. Näihin kyetään vaikuttamaan mm. lausuntokierroksilla, vaikka päätäntävalta siirtyisi maakunnille. Lisäksi nyt esitetyn sote-uudistuksen jälkeen kuntien rooli siirtyy vahvemmin ennaltaehkäisyyn, jossa tulee keskittyä jalan ja pyörällä liikkumiseen, liikuntaharrastuksiin, lasten ja nuorten liikunnallisuuteen ja esimerkiksi matalan kynnyksen mielenterveyspalveluihin.


1. Perusasiat kuntoon
 • Yksityinen tarjoaa herkemmin ylimääräisiä tutkimuksia tai hoitoja asiakkaan pyynnöstä: Ellei ulkoistussopimuksessa tätä taipumusta saada estettyä, tulee julkisessa terveydenhuollossa hoitovastuu säilyttää julkisella itsellään
 • Vuokralääkärit maksavat enemmän kuin hyvät olot virkalääkäreille: Tulee taata riittävät resurssit koulutukselle ja perehdytykselle, jotta terveyskeskukset houkuttelevat uusia tekijöitä
 • Kysyntä kasvaa maksujen pienentyessä – ilmaisesta palvelusta maksetaan pidemmillä jonoilla: Kohtuulliset käyntimaksut tulee säilyttää kysynnän hillitsemiseksi. Vähävaraisimmille on olemassa jo vapautuksia maksuista, joten he eivät jää heitteille
 • Monet digipalvelut eivät ole saavutettavia: Iäkkäiden digiosaamista tulee lisätä esimerkiksi koulutuksin ja opastetuin palveluin
 • Hyvin toteutettuna yhden luukun palvelu parantaa laatua ja säästää resursseja: Tulee seurata ja kehittää Turussakin osittain käyttöön otetun terveyskeskusten moniammatillisen tiimimallin menestystä

2. Tehostamalla kestävälle pohjalle laadusta tinkimättä
 • Väärässä paikassa väärään aikaan: Osa suuresta terveyspalveluiden kysynnästä johtuu huonosti siihen vastaavasta, jopa vääränlaisesta tarjonnasta. Palveluita tulee tarkastella tästä häiriökysynnän näkökulmasta
 • Monet vaivat ratkeisivat jopa ilman kontaktia: Olemassa olevia digipalveluita, kuten OmaOloa ja terveyskylää tulee markkinoida näkyvämmin
 • Chat- ja etälääkäripalvelut säästävät sekä potilaan, että ammattilaisten aikaa: Näistä tulee joko ottaa mallia tai niitä tulee hankkia yksityiseltä, jossa toimivat palvelut on otettu käyttöön aikapäiviä sitten
 • Julkinen yrittää itse tehdä kaikkea ja tehostaa samalla kun vastuiden määrää kasvaa: Tarkkarajaisia hoitoja ja tutkimuksia tulee aiempaa rohkeammin kilpailuttaa markkinoilla
 • Työntekijöiden aikaa kuluu pirstaloituneen tiedon etsimiseen: Sairaanhoitopiirin ja terveyskeskusten potilastietojärjestelmät tulee yhtenäistää

3. Ennaltaehkäistään suurempi kärsimys ja suuremmat kulut
 • Hyötyliikunta- ja ulkoilumahdollisuudet lisäävät psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia: Kaupunkisuunnittelussa tulee taata riittävät pyörätiet, lähipuistot ja lenkkipolut
 • Monipuolisesta lajitarjonnasta löytyy jokaiselle mieleistä liikuntaa: Liikuntapaikkaverkoston uudistuksessa tulee varmistaa liikuntatilojen kunto lajiin katsomatta
 • Liikkumistottumukset opitaan nuorena: Tulee huolehtia varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen monipuolisista liikuntamahdollisuuksista
 • Pitkittyessään mielialaongelmat vaikeutuvat: Tulee seurata ja kehittää juuri perustettuja matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja
 • Tulevaisuudennäkymät opinto- ja urapoluista tuovat mielenrauhaa: Opinto-ohjaukseen tulee taata riittävät resurssit ja nuorten ohjauksessa tulee hyödyntää aktiivisesti kouluvierailuja, sekä yrityskylän ja TET-torin kaltaisia palveluita nuorten innostamiseksi omien tavoitteiden asettamiseen ja vastuunkantoon

Talous

Turun talous on ollut vaikeuksissa jo ennen koronaa. 2019 aloitettiin sopeuttamisohjelma, tavoitteena tasapainottaa taloutta tulevien vuosien aikana. Kakusta leikkaamisen sijaan kakkua voidaan kasvattaa tekemällä nyt Turusta yrittäjäystävällisempi ja houkuttelevampi kotikaupunki nuorille aikuisille. Yritysten lisääntyessä nuorille tarjoutuu aiempaa laajempi valikoima työmahdollisuuksia opintojen aikana ja valmistumisen jälkeen. Kaupungin veropohja laajenee ja rahat riittävät palveluihin paremmin. On sujuvoitettava kankeita lupaprosesseja, joiden vuoksi monet yritykset ovat jo kääntäneet selkänsä Turulle. Työn verotusta hillitsemällä yritysten on kannattavampaa tulla Turkuun ja turkulaiselle jää enemmän rahaa taskuun omasta työstä. Turku kasvaa n. 2000 henkilöä vuodessa. Vetovoimaisuutta tulee ylläpitää ja asuntoja, yrityksiä ja työpaikkoja lisäävälle kaupunkikehitykselle pitää antaa kiveen hakattuja suuntaviivoja. Tässä ratikka, ratapihahanke ja matkakeskus astuvat hyvin tärkeään rooliin.


1. Turusta yrittäjäystävällisin kaupunki
 • Yhä useammat yritykset kääntävät selkänsä Turulle, jos lupaprosesseja ei korjata: Luvitukselle, kaavoitukselle ja muulle valvonnalle tulee taata riittävät resurssit ja tulee ottaa käytäntöön palvelulupaus – selkeät tavoitteet ajallisesti ja laadullisesti, joihin asiakkaat voivat luottaa
 • Luvituksen ja valvonnan täsmällisyyttä ja tehokkuutta on parannettava: Jokainen palveluprosessi tulee käydä läpi ja tehostaa Lean-ajattelulla, jossa tarkastellaan jokaista prosessin osasta asiakkaan näkökulmasta – oli asiakkaana yritys, kuntalainen tai kunta itse
 • Sujuva tiedon löytyminen ja vaihto asiakkaan kanssa säästää kaikkien aikaa: Seurataan ja kehitetään sähköisiä lupaprosesseja entistä paremmiksi
 • Työn hinta on yritysten menestykselle ja kotipaikkakunnan valinnalle merkittävä tekijä: Kuntaveroa ei tule nostaa, koska se lisää työn hintaa ja työntekijällekin jää vähemmän omaan taskuun
 • Turun vanhat kivijalat, kuin myös uudet innovatiiviset yritykset tarvitsevat osaavia tekijöitä: Laadukkaasta toisen asteen koulutuksesta on pidettävä kiinni ja korkeakouluista valmistuvia houkuteltava jäämään Turkuun

2. Kestävää kasvua kannattavilla investoinneilla
 • Kiveen hakattu julkinen liikennekäytävä lisää yksityisten rakennuttajien luottamusta ja sijoituksia, sekä vastaa kasvavaan liikennetarpeeseen: Turussa tulee aloittaa raitiotien rakentaminen ennemmin kuin myöhemmin. Nyt suunniteltu reitti kytkisi sujuvasti merkittäviä kasvualueita, keskustan, matkakeskuksen, ratapihan ja sataman toisiinsa
 • Keskusta-asuminen on haluttua, mutta tila on kortilla: Linja-autoaseman alueelle rakennettava Matkakeskus ja asuinrakennukset tulee toteuttaa, jos hankekilpailun perusteella lähelle kustannusneutraaliutta on mahdollista päästä
 • Liikennevälineiden risteämispaikoilla voisi mahdollistaa kaikille saavutettavaa kulttuuri ja vapaa-ajan toimintaa: Ratapiha-hanke, eli ratapihan tuntumaan rakennettava kulttuuri- ja elämyskeskus tarttuisi tällaiseen tilaisuuteen ja lisäksi loisi työpaikkoja
 • Liikenteen monimuotoisuus luo viihtyisän ja elinvoimaisen keskustan: Kävelykeskustaa tulee laajentaa siten, että viihtyisän keskustan palvelu ja kulttuuritarjonnasta pääsee nauttimaan sujuvasti kävellen, pyörällä, autolla tai julkisilla
 • Kompaktilla rakentamisella vastataan asunto- ja liiketilatarpeeseen, sekä säästetään pinta-alassa ja hiilijalanjäljessä: Korkeaa rakentamista tulee suosia soveltuvilla alueilla, kuten ratapihalla, Itäharjussa ja Linnakaupungissa

3. Yhteistyöllä yrittelijäisyyttä
 • Yksityinen tapahtumasektori luo kulttuuria, vapaa-ajan toimintaa, työpaikkoja ja turismia kulttuuripääkaupunkiin: Toimitaan aktiivisesti erilaisten kansallisten ja kansainvälisten tapahtumien saamiseksi Turkuun.
 • Tiedon ja taidon keskittyminen Turkuun luo uusia työmahdollisuuksia ja tulevaisuuden teknologiaa: Tulee edistää yhteistyötä kaupungin, korkeakoulujen ja yritysten välillä. Korkeakouluilta tilattavaa tutkimus ja kehitystyötä tulee edistää
 • Markkinoilta voisi saada kehitysehdotuksia, jos kaupungin hankinnat olisivat läpinäkyvämpiä: Kaupungin ostoslaskut tulee avata avoimeksi dataksi
 • Erottelemalla rakennushankkeiden vastuita tiukasti syntyy herkästi riitoja ja osapuolia tyydyttämättömiä lopputuloksia: Tulee hyödyntää rohkeasti allianssimallia, jossa varhaisessa vaiheessa tilaaja ja toteuttaja sitoutuvat jakamaan riskejä ja hyötyjä koko projektin ajan

Vapaus ja Vastuu

Milla ja Pekka ovat kotoisin samoista lähtökohdista, sama koulutus, sama perheen tuloluokka, molemmat säästyneet sairauksilta ja onnettomuuksilta. Milla uskoo voivansa parantaa omaa elämäänsä omalla tekemisellä. Pekka taas syyttää yhteiskuntaa elämäntilanteestaan ja uskoo olevansa lähtökohtiensa vanki. Vuosien kuluttua Millalla menee paremmin ja hän on tyytyväisempi elämäntilanteeseensa kuin Pekka. Miksi?

Mielestäni julkisen vallan tärkein tehtävä on tarjota mahdollisuuksien tasa-arvo, ehdottomasti ei tasapäistää samoihin lopputuloksiin. Ihmisille tulee tarjota taustasta riippumatta koulutus ja terveydenhuolto, sekä vastoinkäymisten varalta kannustinloukuton sosiaaliturva, josta ponnistaa uudelleen ylöspäin. Yksilölle tulee tarjota siis laaja mahdollisuuksien kenttä, jolla tekemisestä palkitaan ja jolla pääsee rakentamaan omannäköisen elämän ja löytämään merkitystä. Samalla yksilö pääsee kantamaan vastuuta omasta tekemisestään, pääsee kantamaan itsensä ja halutessaan kannattelemaan muita. Vastuunkantamisen hedelmän näkeminen tuo suurta merkitystä elämään, oli kyseessä sitten työnteko, yrittäminen, harrastustoiminta, ystävät tai perhe.

Moni sälyttäisi yksilön saavutukset yksiselitteisesti hyväosaisuuden periytymisen piikkiin ja siten toteisi erot saavutuksissa epäreiluiksi. Sisäsyntyisen motivaation vähätteleminen ja tasapäistävät julkisen vallan toimenpiteet, kuten ankara verotus, johtavat tämän motivaation sammumiseen, kannustamattomuuteen, merkityksen puutteeseen, turhautumiseen ja katkeruuteen. Sisäsyntyisestä motivaatiosta ja tekemisestä todellakin pitää palkita!


1. Oman elämän omistaminen
 • Emme elä valtiota varten: Julkisen vallan ei tule pakottaa, holhota tai moralisoida, vaan tarjota mahdollisuuksia parantaa omaa elämää omalla tekemisellä
 • Tasapäistäminen johtaa kannustamattomuuteen ja turhautumiseen: Julkisen vallan tulee taata mahdollisuuksien tasa-arvo, ehdottomasti ei tasapäistää samoihin lopputuloksiin
 • Voimakkaasti verottamalla julkinen valta pyrkii omistamaan yksilön työn jäljen: Verotusta pitää mahdollisuuksien mukaan laskea pitkällä aikavälillä. Vähemmän veroja, enemmän vapautta.
 • Demokratia ei toimi yksilön hyväksi, jos hän ei voi ilmaista tahtoaan päättäjille. Lisäksi voimakas ilmaisuvapauden rajoittaminen ohjelmin, laein tai kulttuurisesti vain lisää bensaa vastapuolen liekkeihin: Puolustan jokaisen sananvapautta, vaikka en olisi samaa mieltä ilmaistusta asiasta

2. Etenemismahdollisuuksia elämään
 • Uralla eteneminen lisää tuloja ja taloudellista vapautta: Turun on pyrittävä yrittäjäystävällisimmäksi kaupungiksi. Silloin löytyy aina työpaikkoja ja erilaisia polkuja edetä pätevöitymisen kautta.
 • Kouluttautumalla pääsee kerryttämään taitoja ja etenemään uusiin tehtäviin: Turussa tulee olla laaja valikoima perus-, jatko- ja uudelleenkouluttautumismahdollisuuksia
 • Monet nuoret turhautuvat opiskelutahtiin: Peruskoulussa tarjottava lisähaasteita kaipaaville mahdollisuus nopeampaan etenemiseen
 • Uusista harrastuksista, järjestövastuisiin tarttumisista ja uusiin ihmisiin tutustumisesta löytää merkitystä elämään: Turussa tulee mahdollistaa ihmisten kohtaamisia kulttuuri-, harrastus- ja järjestötoiminnan parissa. Yhdistystoimintaa tulee tukea maltillisesti, mutta yksityisen roolia kohtaamispaikkojen järjestäjänä ei myöskään tule vähätellä

3. Jokaiselle taustasta riippumatta
 • Asuinpaikan, varallisuuden tai terveydentilan ei tule estää elämässä etenemistä ja omien kykyjen esiin tuomista: Turun tulee taata laadukas varhaiskasvatus, peruskoulu ja toinen aste, sekä toimivat sote-palvelut
 • Kielimuurin tai kulttuuritaustan ei tule olla este oman elämän edistämiselle omalla työllä: Tulee panostaa työllisyyshankkeisiin, tulkkipalveluihin ja opastaa työn ja koulutusten äärelle. Lisäksi tulee vahvistaa järjestökentän roolia kotouttamistoiminnassa
 • Eläkeläisiä ei saa jättää tekemisen ulkopuolelle: Ikäihmisten osallisuutta tulee lisätä opastamalla ja näyttämällä, että työ, järjestötyö tai yrittäjyys eivät katso ikää
 • Vastuun kantamisen voi oppia jo nuorena: Nuoria tulee kannustaa vaikuttajuuteen oppilaskunnissa, nuorisovaltuustoissa ja harrastejärjestöissä

Kokoomus
Kokoomus